ପୁଞ୍ଜି ଗଭୀର ନଳକୂପ ଏବଂ ସୌରଚାଳିତ ଗଭୀର ନଳକୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବେଦନ 30 ଡିସେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୃଷକମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ 30 ଡିସେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ।
odishalift.com