ଫିସ୍ ବିବରଣୀ / ମୂଲ୍ୟ ବିବରଣୀ
  • ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଧାର୍ୟ୍ୟ କରାୟାଇଛି।
  • ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା OLIC ରେ ନିୟୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
odishalift.com