ଡିସେମ୍ବର 4 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 16th, 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଗଭୀର ନଳକୂପ ଏବଂ ସୌରଚାଳିତ ଗଭୀର ନଳକୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କୃଷକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିସେମ୍ବର 22, 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ।
odishalift.com